บทที่ 4 ชุดเครื่องมือสำหรับการสร้าง Selection

เครื่องมือพื้นฐานของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เครื่องมือพื้นฐานบนกล่องเครื่องมือของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ได้แบ่ง การทำงานออกเป็นหมวดหมู่ หรือเป็นกลุ่มย่อย ใน Toolbox

เครื่องมือต่างๆ ใน Toolbox และหน้าที่ในการทำงานกล่องเครื่องมือ (Toolbox) เป็นส่วนที่ใช้เก็บเครื่องมือพื้นฐานในการทางาน ในโปรแกรม สามารถเรียกใช้ชุด เครื่องมือย่อยโดยการคลิกรูปสามเหลี่ยมที่มุมด้านล่าง ดังแสดงในภาพ ดังต่อไปนี้

 1. กลุ่มเครื่องมือการเลือก Selection
 2. กลุ่มเครื่องมือ Crop
 3. กลุ่มเครื่องมือสาหรับการรีทัชภาพ
 4. กลุ่มเครื่องมือสาหรับการระบายสี
 5. กลุ่มคาสั่งพิเศษเกี่ยวกับการวาดภาพ
 6. กลุ่มเครื่องมืออานวยความสะดวกในการทางาน
 7. กลุ่มเครื่องมือในการเลือกสี Foreground (สีที่ปรากฏเมื่อเราเติมหรือวาดลงไป) และสี Background (สี ที่ปรากฏเมื่อเราทาการลบหรือตัดบริเวณนั้นออก)
 8. กลุ่มเครื่องมือ Quick mask เกี่ยวกับการเลือกพื้นที่อีกรูปแบบหนึ่ง

กลุ่มเครื่องมือการเลือก Selection ประกอบด้วย

ชนิดของชุดเครื่องมือสำหรับการสร้าง Selection และหน้าที่การทำงาน Option ของชุดเครื่องมือสำหรับการสร้าง Selection

 • Option ของเครื่องมือ Rectangular Marquee

ภาพแสดงตัวอย่าง Option ของเครื่องมือRectangular Marquee

 • Option ของเครื่องมือ Move

ภาพแสดงตัวอย่าง Option ของเครื่องมือ Move

 • Option ของเครื่องมือ Lasso
 • ประโยชน์ของชุดเครื่องมือสาหรับการสร้าง Selection

 ใช้สาหรับเลือกพื้นที่บนรูปภาพตามต้องการและตามรูปแบบเครื่องมือที่ใช้ในการเลือกพื้นที่บนรูปภาพ

 • ขั้นตอนการใช้งานชุดเครื่องมือสาหรับการสร้าง Selection
 • การเลือก Selection คือ การกำหนดขอบเขตในการทำงาน เช่น แก้ไขภาพ ปรับแต่งภาพ

หรือวาดภาพ ฯลฯ ซึ่งไม่ว่าจะใช้เครื่องมือใด ๆ ก็จะมีผลเพียงบริเวณทีเราเลือกไว้เท่านั้น เราจะลองมาดูตัวอย่างการสร้าง Selection จากขั้นตอนต่อไปนี้

 • การใช้เครื่องมือ Rectangular Marquee Tool คลิกเครื่องมือ Rectangular

Marquee Tool รูปสี่เหลี่ยมจากนั้นชี้ที่ภาพ กดปุ่มซ้ายของเมาส์ แล้วค้างไว้ แล้วลากเป็นเส้นประ เพื่อเลือกส่วนนั้น

 • การใช้เครื่องมือ   Move คลิกเครื่องมือ Move กดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ แล้วลากเมาส์ออกก็เป็นการย้ายตำแหน่งภาพ, ถ้าได้เลือกภาพเป็นเส้นประไว้ก็เป็นการย้ายเฉพาะบางส่วนของภาพเท่านั้น

 

 • การใช้เครื่องมือ Lasso คลิกเครื่องมือ Lasso, ลากเมาส์ครอบส่วนของภาพที่ต้องการ, การใช้งานอีกวิธีหนึ่งให้กดปุ่ม Alt ที่แป้นพิมพ์ค้างไว้, คลิกเมาส์ไปรอบๆ ,หากต้องการยกเลิกให้เส้นประหายไปให้กดปุ่ม Ctrl+D
 • การใช้เครื่องมือ Magic Wand คลิกที่ เครื่องมือ Magic Wand, คลิกตำแหน่งที่ต้องการเลือก, บริเวณที่ถูกเลือกจะปรากฏเป็นเส้นประ โดยรอบ หากต้องการยกเลิกให้เส้นประหายไปให้กดปุ่ม Ctrl+D
ข้อความนี้ถูกเขียนใน บทที่ 4 เรื่อง ชุดเครื่องมือสำหรับการสร้าง Selection, ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร