บทที่ 5 ชุดเครื่องมือสำหรับการ Crop ใน Toolbox

และหน้าที่ในการทำงานเครื่องมือพื้นฐานของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เครื่องมือพื้นฐานบนกล่องเครื่องมือของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ได้แบ่ง การทำงานออกเป็นหมวดหมู่ หรือเป็นกลุ่มย่อย ใน Toolbox

กล่องเครื่องมือ (Toolbox) เป็นส่วนที่ใช้เก็บเครื่องมือพื้นฐานในการทางาน ในโปรแกรม สามารถเรียกใช้ชุด เครื่องมือย่อยโดยการคลิกรูปสามเหลี่ยมที่มุมด้านล่าง ดังแสดงในภาพ ดังต่อไปนี้

 1. กลุ่มเครื่องมือการเลือก Selection
 2. กลุ่มเครื่องมือ Crop
 3. กลุ่มเครื่องมือสาหรับการรีทัชภาพ
 4. กลุ่มเครื่องมือสาหรับการระบายสี
 5. กลุ่มคาสั่งพิเศษเกี่ยวกับการวาดภาพ
 6. กลุ่มเครื่องมืออานวยความสะดวกในการทางาน
 7. กลุ่มเครื่องมือในการเลือกสี Foreground (สีที่ปรากฏเมื่อเราเติมหรือวาดลงไป) และสี Background (สี ที่ปรากฏเมื่อเราทาการลบหรือตัดบริเวณนั้นออก)
 8. กลุ่มเครื่องมือ Quick mask เกี่ยวกับการเลือกพื้นที่อีกรูปแบบหนึ่ง

  กลุ่มเครื่องมือ Crop ประกอบด้วยชนิดของชุดเครื่องมือสำหรับ Crop ภาพ และหน้าที่การทำงาน

 • Option ของชุดเครื่องมือสาหรับ Crop ภาพ
 • Option ของเครื่องมือ Crop
 • Option ของเครื่องมือ Slice
 • ประโยชน์ของเครื่องมือสำหรับการ Crop ภาพ
 • เป็นชุดเครื่องมือที่ใช้สาหรับการตัดขอบภาพและตัดแบ่งส่วนภาพออกเป็นส่วนย่อย ๆ
 • ขั้นตอนการใช้งานชุดเครื่องมือสำหรับการ Crop ภาพ
 • การใช้เครื่องมือ     Crop คลิกเมาส์ที่เครื่องมือ Crop, ลากเมาส์เป็นกรอบสี่เหลียม

ครอบส่วนของภาพที่ต้องการ, กดปุ่ม Enter, ผลงานที่ได้ ภาพถูกตัดออกบางส่วนออกไป

 • การใช้เครื่องมือ Slice คลิกเมาส์ที่เครื่องมือ Slice  ลากเป็นกรอบสี่เหลียมครอบ

ส่วนที่ต้องการ, การซ่อนให้คลิกเมนู View >Show->Slice คลิกเอาเครื่องหมายถูกออก

ข้อความนี้ถูกเขียนใน บทที่ 5 เรื่อง เครื่องมือต่างๆ ใน Toolbox, ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร