จุดประสงค์

    จุดประสงค์การเรียนรู้

1)           อธิบายการใช้เครื่องมือและกลุ่มคำสั่งต่าง ๆ ในโปรแกรม Photoshop CS6ได้

2)           สามารถสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop CS6 ได้

3)           สามารถหาภาพเพื่อใช้ในงานสร้างสรรค์งานกราฟิกได้ 

4)           นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่มีคุณค่าได้

5)       สามารถนำเสนอชิ้นงานกราฟิกในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม